top of page

Terapia

    Głównym źródłem większości cho­rób są­ pa­so­ży­ty i toksyny. Pa­so­ży­ty że­ru­ją na nas, tra­wią nasz  po­karm i wy­da­la­ją swo­je pro­duk­ty prze­mia­ny ma­te­rii. Toksyny są sub­stan­cja­mi, które gro­ma­dząc się w orga­ni­zmie za­bu­rza­ją pra­cę na­rzą­dów. 

    Orga­nizm próbu­je bro­nić nas przed pa­so­ży­ta­mi i za­nie­czy­szcze­nia­mi two­rząc ka­mie­nie, wy­dzie­li­ny, obrzę­ki, sta­ny za­pal­ne i no­wo­two­ry ła­god­ne. Po­wsta­ją nie­do­bo­ry i nie­pra­wi­dło­wo­ści.

    W koń­cu do­cho­dzi do trwa­łych uszko­dzeń: si­wie­ją wło­sy, roz­wi­ja się za­ćma, wy­ro­dnie­je krę­go­słup, obu­mie­ra­ją mię­śnie i ner­wy. Orga­nizm słab­nie.

   Na­sza stra­te­gia, aby cof­nąć te ob­ja­wy, jest następująca:

 • Wzmocnimy organizm za pomocą­ terapii regulacyjnej

 • Usuniemy szkodliwe pa­so­ży­ty, bak­te­rie, wi­ru­sy i grzy­by (terapia częstotliwościami na urzą­dzeniu TRIKOMBIN i Generatorze Plazmy).

 • Wspomożemy eliminację ple­śni, me­ta­li i che­mi­ka­liów z organizmu.

 • Oczy­ści­my i wy­płu­cze­my z orga­ni­zmu już wy­two­rzo­ne ka­mie­nie, wy­dzie­li­ny i re­szt­ki, które ha­mu­ją pro­ces le­cze­nia.

 • Wzmocnimy osłabione narzą­dy i układy.

 

Cena terapii:

 

Terapia na urzadzeniu TRIKOMBIN - 1 godzina 150 PLN

Terapia na Generatorze Plazmy RPZ14 - 1 godzina - 50 PLN

   Trikombin umożliwia regulację metodą harmonicznego zastosowania częstotliwości oraz odnalezienie i usunięcie zakłóceń frekwencyjnych w organiźmie. Terapie możliwe do przeprowadzenia na tym urządzeniu to:

 • regulacja przepływu energii

 • usuwanie obciążeń organizmu za pomocą metody biorezonansowej,

 • elektroakupunktura

 • terapia częstotliwościami dr Clark, Rife'a i Beck'a

2b8f1d9b7f5847599c58643b5eecb246_edited.

   Generator Plazmy wykorzystuje wyładowania plazmowe jako medium transmisji impulsów elektromagnetycznych do niszczenia wirusów, bakterii, pasożytów, grzybów, drobnoustrojów i innych patogenów chorobotwórczych. Inspiracją dla twórców tego urządzenia była wiedza i doświadczenie geniusza ubiegłego wieku dr Royal Raymonda Rife’a.

Urządzenie to płynnie przesuwa częstotliwość wyjściową, co doprowadza do skutecznego niszczenia patogenu po osiągnięciu jego M.O.R. (Mortal Osscillatory Rate).

 

image.webp

     W celu osiągnięcia skutecznych wyników terapii:

 • Absolutnie konieczne jest, aby klient podczas terapii wypijał wystarczającą ilość oczyszczonej wody niegazowanej. Nie wliczają się do tego: woda mineralna, herbaty i soki. Potrzebuje on od 1,5 do 3 litrów wody dziennie, aby związać toksyny i produkty odpadowe, które rozpuszczają się podczas terapii i wydalić je przez nerki. Jeśli klient (pacjent) nie pije wystarczająco dużo, należy się liczyć z silnymi reakcjami ubocznymi! Idealna do tych celów jest wysokoohmowa woda lub woda filtrowana przez system odwróconej osmozy.Niedobór wody jest blokadą testów i terapii.

 

 •  Systematyczne wypróżnianie się jest jedną z podstaw sukcesu terapii. Toksyny i produkty odpadowe pozostają w organizmie podczas zaparć i mogą powodować bardzo nieprzyjemne reakcje, a nawet pogorszenie objawów, dlatego też aktywność jelit musi być konsekwentnie wspierana, łącznie z odbudową flory jelitowej przez probiotyki , stymulacja perystaltyki ; ciężkie problemy z jelitami również mogą być wspomagane przez hydrocolonterapię, lewatywy.

 

 • Szczególnie w przypadku detoksykacji metali ciężkich, przewody wydalnicze muszą być wolne. Dotyczy to nie tylko nerek i jelit, ale również skóry, limfy i dróg oddechowych. Dlatego konieczny jest regularny ruch klienta  2 do 3 razy w tygodniu (do momentu przyjemnego spocenia się). Zaleca się również saunę.

 

 •  Skuteczność terapii zwiększa się, gdy pacjent wypije dużo wody wysokoohmowej i nie używa środków drażniących, takich jak kawa, czarna herbata, alkohol i papierosy. Nie powinien myć się przez około 6 godzin po terapii, aby umożliwić działanie efektom delikatnej energii zastosowanej podczas terapii. Korzystny jest prysznic po 6 godzinach, ponieważ woda działa odprowadzająco.

 

bottom of page