top of page

Oczyszczanie wątroby wg. Dr Huldy Clark

Skła­dni­ki

sól gorzka (epsom, siarczan magnezu)- 4 łyżki
1/2 szklanki oliwy z oliwek
świeży grejpfrut czerwony - 1 duży lub 2 małe, by uzyskać 2/3 do 3/4 szklanki soku
ornityna - od 4 do 8 kapsułek, aby móc zasnąć. 
duża plastikowa słomka pomocna przy piciu
półlitrowy słoik z pokrywką

Wy­bierz na ku­ra­cję od­po­wie­dni czas (np. so­bo­tę), tak aby móc od­po­cząć na­stęp­ne­go dnia.
Nie za­ży­waj żad­nych le­karstw, wi­ta­min czy pi­gu­łek, bez których mo­żesz się obejść – mo­gą prze­szka­dzać w ku­ra­cji. Dzień wcze­śniej prze­rwij pi­cie ziół na ner­ki i ku­ra­cję prze­ciw­pa­so­żyt­ni­czą.
Zjedz śnia­da­nie nie za­wie­ra­ją­ce tłu­szczów, a na obiad – na przy­kład go­to­wa­ną ka­szkę z owo­ca­mi, sok owo­co­wy, chleb z kon­fi­tu­ra­mi lub mio­dem (bez ma­sła i mle­ka), pie­czo­ne zie­mnia­ki czy in­ne wa­rzy­wa do­pra­wia­ne je­dy­nie so­lą. To po­zwo­li, by w wą­tro­bie zgro­ma­dzi­ła się żółć i zwięk­szy­ła w niej ci­śnie­nie. Zwięk­szo­ne ci­śnie­nie umoż­li­wi szyb­sze wy­płu­ki­wa­nie ka­mie­ni.

14.00.  Po godz. 14:00 nic nie pij ani nie jedz. Je­śli zła­miesz tą za­sa­dę, mo­żesz się roz­cho­ro­wać.
Przy­go­tuj sól gorz­ką (epso­mit). Roz­puść 4 łyż­ki w 3 szklan­kach wo­dy i wlej do sło­i­ka. Wyj­dą z te­go 4 po­rcje, po 3/4 szklan­ki każ­da. Włóż sło­ik do lo­dów­ki, by schło­dzić (je­dy­nie dla wy­go­dy i po­pra­wy sma­ku).


18.00.  Wy­pij jed­ną po­rcję (3/4 szklan­ki) schło­dzo­nej so­li gorz­kiej. Je­śli nie przy­go­to­wa­łeś jej wcze­śniej, roz­puść 1 łyż­kę w 3/4 szklan­ki. Mo­żesz do­dać 1/8 ły­żecz­ki wi­ta­mi­ny C do sma­ku. Po wy­pi­ciu so­li mo­żesz też prze­płu­kać usta wo­dą.
Wyj­mij oli­wę z oli­wek i grejp­frut z lo­dów­ki, by się na­grza­ły.


20.00.  Wy­pij na­stęp­ne 3/4 szklan­ki so­li gorz­kiej. Choć nie ja­dłeś nic od 14:00, nie bę­dziesz od­czu­wać gło­du. Wy­ko­naj wszy­st­kie swo­je wie­czor­ne obo­wiąz­ki. Czas peł­ni bar­dzo waż­ną ro­lę w tej ku­ra­cji. Nie mo­żesz opóźnić ani przy­spie­szyć żad­ne­go z eta­pów o wię­cej niż 10 mi­nut.


21.45.  Odmierz 1/2 szklan­ki oli­wy i wlej do pół­li­tro­we­go sło­i­ka. Wy­ci­śnij ręcz­nie sok z grejp­fru­ta do miar­ki. Wy­cią­gnij z miar­ki ka­wał­ki grejp­fru­ta wi­del­cem. Po­trze­bu­jesz przy­naj­mniej 1/2 szklan­ki so­ku lub wię­cej (do 3/4 szklan­ki). Je­śli nie otrzy­masz wy­star­cza­ją­cej ilo­ści so­ku z grejp­fru­ta, mo­żesz do­dać od­po­wie­dnią ilość so­ku

“Do­daj sok do oli­wy. Za­mknij szczel­nie sło­ik i moc­no wstrzą­śnij, aż mie­sza­ni­na sta­nie się wo­dni­sta (jest to moż­li­we tyl­ko wte­dy, gdy sok z grejp­fru­ta jest świe­ży). Te­raz pójdź do to­a­le­ty przy­naj­mniej raz, na­wet je­śli przez to nie zdą­żysz wy­pić mi­kstu­ry punk­tu­al­nie o 22:00. Nie spóźnij się jed­nak wię­cej niż 15 min.


22.00.  Wy­pij mi­kstu­rę. Za­żyj 4 ka­psuł­ki orni­ty­ny po kil­ku pierw­szych ły­kach, by móc za­snąć w no­cy. Je­śli cier­pisz na bez­sen­ność, za­żyj 8 ka­psu­łek orni­ty­ny. Pi­cie oli­wy z sokiem z grejp­fru­ta jest ła­twiej­sze. Po każ­dym ły­ku mi­kstu­ry mo­żesz też zjeść tro­szecz­kę ke­czu­pu, cy­na­mo­nu lub brą­zo­we­go cu­kru. Mo­żesz po­sta­wić mi­kstu­rę ko­ło łóż­ka, ale pij ją na sto­ją­co. Wy­pij w cią­gu 5 mi­nut (15 mi­nut w przy­pad­ku osób star­szych lub osła­bionych).


Na­tych­miast po­łóż się do łóż­ka. Je­śli te­go nie zro­bisz, ku­ra­cja mo­że się nie udać. Im szyb­ciej się po­ło­żysz, tym wię­cej ka­mie­ni zo­sta­nie usu­nię­tych z wą­tro­by. Dla­te­go przy­go­tuj się do spa­nia du­żo wcze­śniej. Jak tyl­ko wy­pi­jesz mi­kstu­rę, po­łóż się do łóż­ka na ple­cach z gło­wą uło­żo­ną wy­so­ko na podu­szce. Spróbuj my­śleć o tym, co dzie­je się w wą­tro­bie. Spróbuj nie ru­szać się przez przy­naj­mniej 20 mi­nut. Mo­żesz być w sta­nie wy­czuć, jak ka­mie­nie prze­su­wa­ją się wzdłuż dróg. Za­śnij. Nie wsta­waj z łóż­ka, bo mo­że ci się nie udać po­zbyć ka­mie­ni.
Ra­no.

Po prze­bu­dze­niu wy­pij trze­cią po­rcję so­li gorz­kiej. Je­śli masz mdło­ści lub pro­ble­my z żo­łąd­kiem, po­cze­kaj z wy­pi­ciem so­li aż mi­ną. Mo­żesz po­now­nie się po­ło­żyć. Nie wy­pi­jaj tej po­rcji przed 6.00 ra­no.
2 go­dzi­ny później. Wy­pij czwar­tą, ostat­nią po­rcję so­li gorz­kiej (3/4 szklan­ki). Mo­żesz wrócić do łóż­ka.


Po na­stęp­nych 2 go­dzi­nach. Mo­żesz jeść. Za­cznij od so­ku owo­co­we­go. Pół go­dzi­ny później zjedz ja­kiś owoc. Po go­dzi­nie mo­żesz jeść lek­kie po­tra­wy, a do ko­la­cji po­wi­nie­neś już czuć się do­brze.

bottom of page