top of page

Oczyszczanie nerek wg. dr Huldy Clark

1/2 szklan­ki ko­rze­nia hor­ten­sji,

1/2 szklan­ki ko­rze­nia sadź­ca,

1/2 szklan­ki ko­rze­nia pra­wo­śla­zu le­kar­skie­go,

4 gar­ści świe­żej zie­lo­nej pie­tru­szki,

na­lew­ka z na­wło­ci (So­li­da­go – nie do­da­waj, je­śli je­steś na nią uczu­lo­ny),

ka­psuł­ki z im­bi­rem,

ka­psuł­ki mącz­ni­cy le­kar­skiej (Arc­to­sta­phy­los uva-ursi),

gli­ce­ry­na ro­ślin­na,

220 g kon­cen­tra­tu z czar­nej wi­śni,

wi­ta­mi­na B6 (250 mg),

tle­nek ma­gne­zu w ta­blet­kach (300 mg),

     Odmierz 1/4 szklan­ki każ­de­go z ko­rze­ni i na­sącz je w 10 szklan­kach zim­nej wody z kra­nu, uży­wa­jąc nie­me­ta­lo­we­go po­je­mni­ka z przy­kryw­ką (mo­że być ta­lerz). Po 4 go­dzi­nach (lub no­cy) do­daj kon­cen­trat z czar­nej wi­śni, za­go­tuj i po­zo­staw na ma­łym ogniu na 20 mi­nut. Wy­pij 1/4 szklan­ki, gdy płyn bę­dzie już wy­star­cza­ją­co schło­dzony. Przelej re­sztę przez nie­me­ta­lo­wy dur­szlak do wy­ste­ry­li­zo­wa­ne­go, pół­li­tro­we­go sło­i­ka (szkla­­nego) i kil­ku nada­ją­cych się do za­mra­ża­nia po­je­mni­ków. Sło­ik prze­cho­wuj w lo­dów­ce.

     Opłucz pie­tru­szkę i go­tuj przez 3 mi­nu­ty w 1li­trze wo­dy. Wy­pij 1/4 szklan­ki ostu­dzo­ne­go pły­nu. Włóż 1/2 li­tra do lo­dów­ki, a dru­gie pół do za­mra­żal­ni­ka. Wy­rzuć roz­go­to­wa­ne ka­wał­ki pie­tru­szki.

Daw­ko­wa­nie: każ­de­go ran­ka zmie­szaj w du­żym kub­ku 3/4 szklan­ki na­pa­ru z korze­ni z 1/2 szklan­ki wo­dy z pie­tru­szki. Do­daj 20 kro­pli na­lew­ki z na­wło­ci i 1 łyż­kę glice­ry­ny. Pij mi­kstu­rę w ma­łych daw­kach przez ca­ły dzień. Prze­cho­wuj w ni­skiej tempe­ra­tu­rze. Nie wy­pi­jaj ca­ło­ści na raz, bo roz­bo­li cię brzuch i bę­dziesz czuć ucisk na pę­che­rzu mo­czo­wym. Je­śli masz wraż­li­wy żo­łą­dek, za­cznij od po­ło­wy daw­ki dziennie.

     Po pierw­szym go­to­wa­niu prze­cho­waj ko­rze­nie w za­mra­żal­ni­ku. Po 13 dniach, kie­dy za­czną koń­czyć się za­pa­sy, po­now­nie za­go­tuj te sa­me ko­rze­nie, lecz tym ra­zem w 6-ciu szklan­kach wo­dy. Go­tuj je tyl­ko 10 mi­nut. Star­czy ci te­go te­raz na na­stęp­ne 8 dni (łącz­nie z po­prze­dnim go­to­wa­niem – 3 ty­go­dnie). Je­śli chcesz, mo­żesz użyć tych sa­mych ko­rze­ni po raz trze­ci, lecz wte­dy re­cep­tu­ra bę­dzie mniej sku­tecz­na. Je­śli masz po­waż­ne pro­ble­my z ner­ka­mi, uży­waj tych sa­mych ko­rze­ni tyl­ko dwu­krot­nie.

Po trzech ty­go­dniach na no­wo użyj świe­żych ziół. Re­zul­ta­ty oczy­szcza­nia ne­rek wi­docz­ne są do­pie­ro po sze­ściu ty­go­dniach sto­so­wa­nia tych ziół, a w cięż­kich przy­pad­kach trze­ba na nie cze­kać nie­co dłu­żej.

       Za­ży­waj tak­że:

  • ka­psuł­ki z im­bi­rem: 1 do każ­de­go po­sił­ku (3 dzien­nie),

  • ka­psuł­ki z mącz­ni­cy le­kar­skiej (Arc­to­sta­phy­los uva-ursi): jed­na do śnia­da­nia i dwie do ko­la­cji,

  • wi­ta­mi­nę B6 (250 mg): raz dzien­nie,

  • tle­nek ma­gne­zu (300 mg): raz dzien­nie.

     Za­ży­waj te su­ple­men­ty tuż przed je­dze­niem, aby unik­nąć odbi­ja­nia.

Uwa­gi do­ty­czą­ce re­cep­tu­ry: za­rów­no zio­ła, jak i na­par z pie­tru­szki ła­two się psu­ją. Prze­go­to­wuj je co 4 dni (gdy są prze­cho­wy­wa­ne w lo­dów­ce). To za­pew­ni ste­ry­li­za­cję. Je­śli za­go­tu­jesz zio­ła ra­no, mo­żesz za­brać je ze so­bą do pra­cy (w szkla­nym sło­i­ku) bez po­trze­by prze­cho­wy­wa­nia w lo­dów­ce.

Bądź ostroż­ny, gdy za­ma­wiasz zio­ła! Nie wszy­scy do­staw­cy pre­zen­tu­ją ten sam stan­dard ja­ko­ści. Ko­rze­nie po­win­ny mieć sil­ny za­pach. Je­śli te, które ku­pu­jesz, ma­ją sła­by aro­mat, ozna­cza to, że stra­ci­ły swe wła­ści­wo­ści; zmień do­staw­cę. Na­le­ży uży­wać świe­żych ziół. Nie uży­waj ko­rze­ni w pro­szku.

     Ist­nie­ją praw­do­po­dob­nie tu­zi­ny ziół, które roz­pu­szcza­ją ka­mie­nie i kry­ształ­ki ner­ko­we. Je­śli je­steś w sta­nie zdo­być tyl­ko kil­ka z ziół po­da­nych w re­cep­tu­rze, przy­go­tuj ją mi­mo wszy­st­ko. Po pro­stu mi­nie tro­chę wię­cej cza­su, za­nim za­u­wa­żysz po­pra­wę. Pa­mię­taj, że wi­ta­mi­na B6 i ma­gnez za­ży­wa­ne co­dzien­nie mo­gą za­po­biec for­mo­wa­niu się ka­mie­ni szcza­wia­no­wych, ale tyl­ko wte­dy, gdy prze­sta­niesz pić her­ba­tę. Her­ba­ta za­wie­ra 15,6 mg kwa­su szcza­wio­we­go na szklan­kę*. Wy­so­ka szklan­ka her­ba­ty z lo­dem mo­że za­wie­rać ok. 20 mg kwa­su szcza­wio­we­go. Prze­staw się na her­ba­ty zio­ło­we. Ka­kao i cze­ko­la­da rów­nież ma­ją zbyt wie­le kwa­su szcza­wio­we­go.

      Pa­mię­taj tak­że, że kry­ształ­ki fo­sfo­ra­no­we for­mu­ją się, w przy­pad­ku spo­ży­wa­nia nadmier­nej ilo­ści fo­sfo­ra­nu. Po­ziom fo­sfo­ra­nu jest wy­so­ki w mię­sie, chle­bie, ka­szach i płat­kach zbo­żo­wych, ma­ka­ro­nie oraz na­po­jach ga­zo­wa­nych. Ogra­nicz spo­ży­wanie tych pro­duk­tów i zwiększ w swo­jej die­cie udział mle­ka (2% tłuszczu), owo­ców i wa­rzyw. Pij przy­naj­mniej 1 litr wo­dy dzien­nie.

⚠ Wy­ko­nuj oczy­szcza­nie ne­rek przy­naj­mniej 2 ra­zy do ro­ku.

Mo­żesz roz­pu­ścić wszy­st­kie ka­mie­nie ner­ko­we w prze­cią­gu 3 ty­go­dni, a jed­no­cze­śnie wy­pro­du­ko­wać no­we w prze­cią­gu 3 dni, je­śli pi­jesz her­ba­tę, ka­kao i na­po­je za­wie­ra­ją­ce fo­sfor. Ża­den z na­po­jów po­da­nych w prze­pi­sach w ni­niej­szym roz­dzia­le nie po­wo­du­je for­mo­wa­nia się ka­mie­ni.

bottom of page